SAFe Glossary

The SAFe glossary is a set of definitions for all SAFe Big Picture elements.  The extended glossary provides definitions for additional terms used in the Framework. Some are unique to SAFe (e.g., PO Sync), while others are common in Lean-Agile development (e.g., MVP). They are provided here for clarity in their meaning in the context of SAFe. All extended glossary terms appear in the English configuration and will appear in other language configurations once translated.

A

 • Acceptance Criteria (Hyväksymiskriteerit)

  Hyväksymiskriteerit sisältävät tarvittavat tiedot sen varmistamiseen, että käyttäjätarina, toiminnallisuus tai ominaisuus on toteutettu oikein ja sisältää sekä oikean toiminnallisuuden että ei-toiminnalliset vaatimukset.

 • Acceptance Test Driven Development, ATDD (Hyväksymistestiohjattu kehitys)

  Hyväksymistestiohjattu kehitys (ATDD) tarkoittaa, että hyväksymistestit kirjoitetaan ennen toteutusta. Se on ketterä testauskäytäntö, joka tarkoittaa suurelta osin samaa kuin käyttäytymisperusteinen kehittäminen (Behavioral-driven development, BDD).

 • Agile (Ketterä kehittäminen)

  Ketterä kehittäminen on joukko arvoja, periaatteita ja käytäntöjä iteratiiviseen kehittämisen toteuttamiseen. Sen kaikkein tunnetuin määritelmä on ketterän ohjelmistokehityksen julistus.

 • Agile Architecture (Ketterä arkkitehtuuri)

  Ketterä arkkitehtuuri on kokoelma arvoja, käytäntöjä ja yhteistyötä, jotka tukevat järjestelmän aktiivista, kehittyvää suunnittelua ja arkkitehtuuria.

 • Agile Business Function (Ketterä liiketoimintafunktio)

  Ketterät liiketoimintafunktiot soveltavat Lean-Agile-menetelmiä ja SAFe-periaatteita tehostaakseen liiketoimintaa ja luodakseen läpinäkyvyyttä arvon tuottamiseen.

 • Agile Business Train (Ketterä liiketoimintajuna)

  Ketterä liiketoimintajuna sisältää yhden tai useamman SAFen toiminnallisen arvovirran ja kaikki julkaisujunat (ART), joita tarvitaan koko liiketoimintaratkaisun määrittelemiseen, rakentamiseen, käyttöönottoon, käyttämiseen ja kaupallistamiseen.

 • Agile Executive Team (Ketterä johtoryhmä)

  Ketterä johtoryhmä on rakenne jonka avulla ylempi johto tuodaan yhteen ketterän tiimin muodossa. Ketterä johtoryhmä ilmentää ketteryyden ajattelutapaa, arvoja, periaatteita ja käytäntöjä.

 • Agile Manifesto (Ketterän ohjelmistokehityksen julistus)

  Ketterän ohjelmistokehityksen julistus on uraauurtava yhteinen ketteryyden määritelmä, joka sisältää ketterän ohjelmistokehityksen neljä arvoa ja kaksitoista periaatetta.

 • Agile Product Delivery (Ketterä tuotteen toimitus)

  Ketterä tuotteen toimitus on asiakaslähtöinen lähestymistapa määritellä ja kehittää arvoa tuottavia tuotteita ja palveluita asiakkaille ja käyttäjille, sekä julkaista niitä jatkuvana virtana.

 • Agile Release Train, ART (Julkaisujuna)

  Julkaisujuna (ART) on pitkäikäinen kettereiden tiimien tiimi, joka asteittain kehittää, toimittaa ja usein ylläpitää yhtä tai useampaa ratkaisua kehityksen arvovirrassa.

 • Agile Software Engineering (Ketterä ohjelmistosuunnittelu)

  Ketterä ohjelmistosuunittelu (ASE) on kokoelma nykyaikaisia käytäntöjä, joilla luodaan luotettavasti ja ennustettavasti laadukkaita ohjelmistokeskeisiä järjestelmiä. Nämä käytännöt saivat alkunsa eXtreme Programming (XP) -menetelmästä, mutta ovat kehittyneet merkittävästi viimeisten kahden vuosikymmenen aikana.

 • Agile Team (Ketterä tiimi)

  Ketterä tiimi on tyypillisesti enintään kymmenestä henkilöstä koostuva moniosaava tiimi, jolla on kaikki tarvittavat taidot määrittää, kehittää, testata ja toimittaa arvoa asiakkailleen.

 • AI (Tekoäly)

  Tekoäly (AI) on termi, jota käytetään kuvaamaan laajaa valikoimaa älykkäitä koneita, jotka pystyvät suorittamaan tehtäviä, jotka tyypillisesti vaativat ihmisälyä. Tekoälyä voidaan soveltaa SAFen kaikilla tasoilla älykkäiden asiakasratkaisujen rakentamiseen, arvovirtatoimintojen automatisointiin ja asiakasymmärryksen parantamiseen.

 • Architect Sync (Arkkitehtien synkka)

  Arkkitehtien synkka on ratkaisujunan tapahtuma, joka varmistaa ratkaisujunaan kehitettävien arkkitehtuurisuunnitelmien johdonmukaisuuden Se ohjaa säännöllisesti kehittämisen lähtökohtia ja toiminnallisuuden suhteen tehtäviä kompromisseja koko ratkaisujunan tasolla ilman että ohjauksesta koituu merkittäviä viiveitä.

 • Architectural Runway (Arkkitehtuurin kiitorata)

  Arkkitehtuurin kiitorata koostuu olemassa olevasta koodista, komponenteista ja teknisestä infrastruktuurista, joita tarvitaan lyhyen tähtämien ominaisuuksien toteuttamiseen vähäisellä uudelleensuunnittelulla ja viiveellä.

 • ART Backlog (Julkaisujunan kehitysjono)

  Julkaisujunan kehitysjono on Kanban-järjestelmä, jota käytetään ominaisuuksien ja mahdollistajien tallentamiseen ja hallintaan. Sen tarkoituksena on parantaa ratkaisua ja kehittää sen arkkitehtuurin kiitorataa.

 • ART Flow (Julkaisujunavirtaus)

  Julkaisujunavirtaus kuvaa tilaa, jossa julkaisujuna (ART) tuottaa asiakkaalle jatkuvan virran arvokkaita ominaisuuksia.

 • ART Kanban (Julkaisujunan Kanban)

  Julkaisujunan Kanban on järjestelmä, jolla visualisoidaan ja hallitaan ominaisuuksien virtausta ideoinnista analyysiin, toteutukseen ja julkaisuun jatkuvan toimitusputken kautta.

 • ART PI Risks (ART PI:n riskit)

  Julkaisujunan PI:n riskit ovat tunnistettuja asioita, jotka voisivat vaikuttaa kykyyn saavuttaa PI:n tavoitteet.

 • ART Planning Board (ART:n suunnittelutaulu)

  ART:n suunnittelutaulu on visualisointi PI:n ominaisuuksien (Features) toimituspäivämääristä, tiimien välisistä riippuvuuksista ominaisuuksia kehitettäessä sekä merkityksellisistä tarkistuspisteistä (milestones).

 • ART Predictability Measure (ART:n ennustettavuusmittari)

  Julkaisujunan ennustettavuusmittari on yhteenveto julkaisujunan kaikkien tiimien PI:lle suunnitellusta ja toteutuneesta liiketoiminta-arvosta.

 • ART Sync (Junan synkka)

  Julkaisujunan synkka on julkaisujunan tapahtuma, jossa yhdistetään tuoteomistajien (PO) synkka ja tiimivalmentajien synkka.

B

 • Backlog Refinement (Kehitysjonon jalostus)

  Kehitysjonon jalostus on säännöllinen tapahtuma, jossa tiimi määrittelee, keskustelee, arvioi ja kirjoittaa hyväksymiskriteerit tuleville kehitysjonon tehtäville.

 • Baseline Solution Investments, BSIs (Ratkaisun perustoiminnallisuuden investoinnit)

  Ratkaisun perustoiminnallisuuden investoinnit (Baseline Solution Investments, BSIs) sisältävät kunkin arvovirran kustannukset, jotka kohdistuvat tämän arvovirran jo olemassa olevien liiketoiminnan ratkaisujen kehittämiseen, tukemiseen ja operointiin.

 • Batch Size (Eräkoko)

  Eräkoko mittaa, kuinka paljon työtä systeemiin on otettu tehtäväksi tietyn ajanjakson aikana.

 • Behavior-Driven Development, BDD (Käyttäytymisperusteinen kehittäminen)

  Käyttäytymisperusteinen kehittäminen (Behavior-Driven Development, BDD) on ketterä testaus -edellä testauskäytäntö, joka johtaa sisäänrakennettuun laatuun määrittelemällä (ja mahdollisesti automatisoimalla) testitapaukset ennen tai osana järjestelmän käyttäytymisen määrittelyä.

 • Benefit Hypothesis (Hyötyolettama)

  Hyötyolettama on ehdotettu mitattavissa oleva liiketoiminta- tai asiakasetu, jonka aihio, kyvykkyys, ominaisuus tai tarina tuottaa.

 • Bid Data (Massadata)

  Massadata viittaa rooleihin ja käytäntöihin, joita tarvitaan suurten tietomäärien keräämiseen, hallintaan, normalisointiin ja toimittamiseen, jotta yritykset voivat tehdä tietoisempia, tosiasioihin perustuvia päätöksiä.

 • Built-In Quality (Sisäänrakennettu laatu)

  Sisäänrakennettu laatu on kokoelma käytäntöjä, jotka auttavat varmistamaan, että ketterien tiimien liiketoiminta- ja teknologiaratkaisut täyttävät asianmukaiset laatustandardit koko asiakasarvon kehitystyön ajan.

 • Burn-Down (Burn-Up) Chart (Edistymiskäyrä)

  Vähenevät ja kasvavat edistymiskäyrät ovat graafisia kuvaajia, jotka näyttävät työn edistymisen ajan suhteessa.

 • Business Agility (Liiketoiminnan ketteryys)

  Liiketoiminnan ketteryys on kyky kilpailla ja menestyä digiajassa vastaamalla nopeasti markkinoiden muutoksiin ja esiin nouseviin uusiin mahdollisuuksiin innovatiivisilla liiketoimintaratkaisuilla.

 • Business and Technology (Liiketoiminta ja teknologia)

  Liiketoiminta ja teknologia kuvaa malleja, joita voidaan soveltaa liiketoiminnan ketteryyden toteuttamiseen hyödyntämällä SAFen periaatteita ja käytäntöjä koko yrityksessä.

 • Business Context (Liiketoiminnan konteksti)

  Liiketoiminnan konteksti on PI-suunnittelun aikataulun kohta, jossa liiketoiminnan omistaja kuvaa liiketoiminnan nykytilan, esittelee portfolion vision sekä ajatuksensa siitä, miten nykyiset ratkaisut täyttävät asiakkaiden senhetkiset tarpeet.

 • Business Owners (Liiketoiminnan edustajat)

  Liiketoiminnan omistajat (BO) ovat pieni joukko sidosryhmiä, joilla on ensisijainen liiketoiminnallinen ja tekninen vastuu ketterän julkaisujunan (ART) kehittämän ratkaisun hallinnoinnista, vaatimustenmukaisuudesta ja sijoitetun pääoman tuotosta (ROI).

 • Business-Enabled ART (Liiketoiminnan vauhdittama julkaisujuna)

  Liiketoiminnan vauhdittama julkaisujuna on julkaisujuna, johon kuuluu teknisiä ja liiketoimintahenkilöitä, joita tarvitaan varmistamaan että ratkaisu on tietoinen liiketoiminnasta jossa se toimii, ja että se vastaa teknologian, liiketoiminnan ja asiakkaan kannalta olennaisiin huolenaiheisiin.

C

 • CALMR

  SAFen CALMR on ajattelumalli, joka ohjaa julkaisujunaa saavuttamaan jatkuvan arvon toimittamisen kehittämällä kulttuuria, automaatiota, arvon virtausta, mittaamista ja palvelun virheistä toipumista.

 • Capabilities (Kyvykkyydet)

  Kyvykkyys edustaa suuren ratkaisun toiminnallisuutta, jonka toteuttaminen vaatii useita julkaisujunia ja joka on mitoitettu toimitettavaksi yhdessä PI:ssä.

 • Capacity Allocation (Kapasiteetin allokointi)

  Kapasiteetin allokaatio on työn jakamista työtyypeittäin tulevalle suunnittelujaksolle.

 • Cloud (Pilvi)

  Pilvi edustaa virtuaalisia, tarpeen mukaan tilattavia käsittely- ja tallennuspalveluita, joita käytetään kustannustehokkaaseen ja skaalautuvaan infrastruktuuriin ja toimintoihin, DevOps-työkaluketjun toteuttamiseen sekä tekoälysovellusten kehittämiseen ja isännöintiin.

 • Coach Sync (Valmentajien synkka)

  Valmentajien synkka on julkaisujunan tapahtuma, joka auttaa koordinoimaan ART-riippuvuuksia ja tarjoaa näkyvyyttä edistymiseen sekä esteisiin.

 • Collective Ownership (Kollektiivinen omistajuus)

  Kollektiivinen omistajuus on laatukäytäntö, jossa yksittäisillä tiimin jäsenillä on tarvittavat taidot ja valtuudet päivittää mitä tahansa asiaankuuluvaa resurssia parantaakseen arvon virtausta.

 • Combined Portfolio (Yhdistetty salkku)

  Yhdistetty salkku on SAFe-salkkutyyppi, joka sisältää sekä kehitys- että operatiivisia arvovirtoja.

 • Communities of Practice, CoPs (Osaamisyhteisö)

  Osaamisyhteisöt (CoPs) ovat ryhmiä, joilla on yhteinen mielenkiinto johonkin tiettyyn tekniikan tai liiketoiminnan alueeseen. He tekevät säännöllisesti yhteistyötä jakaakseen keskenään tietoa, parantaakseen taitojaan ja pyrkivät aktiivisesti lisäämään aluetta koskevia tietojaan.

 • Compliance (Sääntelynmukaisuus)

  Sääntelynmukaisuus viittaa strategiaan, toimintoihin ja artefakteihin, jotka mahdollistavat Lean-Agile-kehitysmenetelmien käyttämisen korkealaatuisimpien järjestelmien rakentamiseen samalla varmistaen, että ne täyttävät sääntely-, teollisuus-, ja muut asiaankuuluvat standardit.

 • Confidence Vote (Luottamusäänestys)

  Luottamusäänestys mittaa tiimien ja julkaisujunan uskoa heidän mahdollisuuksiinsa saavuttaa määritellyt PI:n tavoitteet.

 • Continuous Delivery Pipeline, CDP (Jatkuva toimitusputki)

  Jatkuva toimitusputki (CDP) edustaa työnkulkuja, toimintoja ja automaatiota, joita tarvitaan uuden toiminnallisuuden ohjaamiseen ideasta loppukäyttäjälle arvoa tuottavaan julkaisuun.

 • Continuous Deployment, CD (Jatkuva tuotantoympäristöön vienti)

  Jatkuva tuotantoympäristöön vienti (CD) on osa jatkuvaa toimitusputkea, ja joka automatisoi uusien toimintojen siirron testiympäristöstä tuotantoon, jossa ne ovat tarjolla julkaisua varten.

 • Continuous Exploration, CE (Jatkuva tutkimus)

  Jatkuva tutkimus (CE) on prosessi, joka edistää innovointia ja yhdenmukaistaa sitä mitä pitäisi rakentaa. Tämä tapahtuu tutkimalla jatkuvasti markkinoiden ja asiakkaiden tarpeita ja määrittelemällä ratkaisulle visio, tiekartta sekä joukko ominaisuuksia, joka vastaa näihin tarpeisiin.

 • Continuous Integration, CI (Jatkuva integrointi)

  Jatkuva integrointi (CI) on osa jatkuvaa toimitusputkea, jossa uusia toimintoja kehitetään, testataan, integroidaan ja validoidaan valmisteltaessa tuotantoonvientiä ja julkaisua.

 • Continuous Learning Culture, CLC (Jatkuvan oppimisen kulttuuri)

  Jatkuvan oppimisen kulttuuri (CLC) kuvaa arvoja ja käytäntöjä, jotka rohkaisevat yksilöitä ja kokonaisia organisaatiota lisäämään jatkuvasti tietoa, osaamista, tehokkuutta ja innovaatiota.

 • Coordinate and Deliver (Koordinoi ja toimita)

  Koordinoi ja toimita kuvaa niitä käytäntöjä, joita ratkaisujunat (Solution Trains) käyttävät ylläpitämään yhteistä suuntaa ja yhteistyötä, jotka ovat tarpeen arvon jatkuvassa toimittamisessa suurten ratkaisujen asiakkaille.

 • Core Values (Ydinarvot)

  SAFen neljä ydinarvoa ovat yhteinen suunta, läpinäkyvyys, ihmisten kunnioittaminen ja sisukas parantaminen ovat perusteena SAFen tehokkuuteen.

 • Cost of Delay (Viiveen kustannus)

  Viiveen kustannus (CoD) edustaa sitä rahallista arvoa, joka menetetään siksi, että työ viivästyy tai sitä ei tehdä tietyllä ajanjaksolla suhteessa muihin tehtäviin. Viiveen kustannusta käytetään WSJF-priorisoinnissa.

 • Customer (Asiakas)

  Asiakkaat ovat lopullisia hyötyjiä portfolion arvovirtojen tuottamien ratkaisujen arvosta.

 • Customer Centricity (Asiakaslähtöisyys)

  Asiakaslähtöisyys on ajattelumalli, joka keskittyy positiivisten kokemusten luomiseen asiakkaalle hyödyntämällä kaikkia yrityksen tarjoamia tuotteita ja palveluja.

 • Customer Journey Map (Asiakaspolku)

  Asiakaskartta kuvaa käyttäjän kokemuksia, kun hän on vuorovaikutuksessa yrityksen operatiivisen arvovirran, tuotteiden ja palveluiden kanssa.

D

 • Decentralized Decision-Making (Päätöksenteon hajauttaminen)

  Hajautettu päätöksenteko antaa yksilöille ja tiimeille mahdollisuuden tehdä päätöksiä heidän paikallisen tietämyksensä ja ympäristönsä perusteella.

 • Definition of Done (Valmiin määritelmä)

  Valmiin määritelmä täsmentää vaatimuksia tuotteen tai tuoteinkrementin valmistumiselle.

 • Deploy (Käyttöönotto)

  Käyttöönotto tarkoittaa muutoksen siirtämistä esituotantoympäristöstä tuotanto- tai käyttöympäristöön, jossa se voidaan halutessa julkaista loppukäyttäjälle.

 • Design Thinking (Suunnitteluajattelu)

  Suunnitteluajattelu on asiakaslähtöinen kehitysprosessi luomaan tuotteita, jotka ovat haluttuja, kannattavia ja kestäviä koko elinkaarensa ajan.

 • Develop on Cadence (Rytmin mukainen kehittäminen)

  Rytmin mukainen kehittäminen on joukko kehitystapahtumia ja toimintoja, jotka tapahtuvat säännöllisesti.

 • Development Value Streams (Kehittämisen arvovirrat)

  Kehityksen arvovirrat (DVS) ovat toimintojen sarja, jota tarvitaan liiketoimintahypoteesin muuntamiseksi digitaalisesti toimivaksi ratkaisuksi.

 • DevOps (DevOps)

  DevOps on ajattelutapa, kulttuuri ja kokoelma teknisiä käytäntöjä tukemaan integraatiota, automaatiota ja yhteistyötä, joita tarvitaan ratkaisun tehokkaaseen kehittämiseen ja käyttöön.

E

 • Empathy Map (Empatiakartta)

  Empatiakartta on palvelumuotoilun työkalu, jota käytetään syvällisen ja yhteisen ymmärryksen kehittämiseen asiakkaista.

 • Enablers (Mahdollistajat)

  Kehitysjonossa olevat mahdollistajat laajentavat työnalla olevan ratkaisun arkkitehtonista kiitorataa tai parantavat kehittävän arvovirran suorituskykyä.

 • Enterprise (Yritys)

  Yritys tarkoittaa liiketoimintakokonaisuutta, johon jokainen SAFe-portfolio kuuluu.

 • Enterprise Architect (Yritysarkkitehti)

  Yritysarkkitehti vastaa portfolion teknologiaan liittyvän vision, strategian ja tiekartan laatimisesta.

 • Enterprise Solution Delivery, ESD (Yrityksen ratkaisun toimitus)

  Yrityksen ratkaisun toimitus (ESD) -kompetenssi kuvaa ne käytännöt, joita tarvitaan SAFe-periaatteiden ja -käytäntöjen soveltamiseen maailman suurimpien ja kehittyneimpien ohjelmistosovellusten, verkkojen ja kyberfyysisten järjestelmien määrittelyyn, toteuttamiseen, käyttöön ja jatkokehitykseen.

 • Epic Hypothesis Statement (Aihion hyötyhypoteesi)

  Aihion työhypoteesi on jäsennelty rakenne, jota käytetään aihioon liittyvien tärkeiden tietojen ja oletusten tallentamiseen, järjestämiseen sekä viestimiseen.

 • Epic Owners (Aihioiden omistajat)

  Aihioiden omistajat ovat vastuussa portfolion aihioiden koordinoinnista hyödyntäen portfolio-Kanban-järjestelmää.

 • Epics (Aihiot)

  Aihio on merkittävä ratkaisun kehitysaloite.

 • Essential SAFe (SAFen ydin)

  SAFen ydin tarjoaa vähimmäisvaatimukset, joita julkaisujunat tarvitsee ratkaisujen toimittamiseen ja on yksinkertaisin lähtökohta mallin käyttöönotolle.

 • Estimating Poker (Suunnittelupokeri)

  Suunnittelupokeri on yhteistyömenetelmä tarinoiden ja ominaisuuksien koon suhteelliseen arviointiin.

 • Extreme Programming

  Extreme Programming (XP) ovat kokoelma ketterän ohjelmistokehityksen käytäntöjä, jotka on suunniteltu parantamaan ohjelmistojen laatua ja reagointikykyä muuttuviin vaatimuksiin.

F

 • Features (Ominaisuudet)

  Ominaisuus edustaa ratkaisun toiminnallisuutta, joka tuottaa liikearvoa, täyttää sidosryhmän tarpeen ja jonka ART voi toimittaa PI:n aikaikkunassa.

 • Flow (Virtaus)

  Virtaus on tila, joka syntyy, kun työ liikkuu sulavasti, lineaarisesti ja nopeasti arvovirran vaiheesta toiseen.

 • Flow Distribution (Virtauksen jakauma)

  Virtauksen jakauma on mittari, jolla mitataan systeemissä olevien työtehtävien määrää tyypeittäin.

 • Flow Efficiency (Virtaustehokkuus)

  Virtaustehokkuus on lisäarvoa tuottaviin työtehtäviin käytetyn kokonaisajan suhde kokonaisvirtausaikaan.

 • Flow Load (Virtauskuorma)

  Virtauskuorma on mittari, joka mittaa tällä hetkellä kesken olevien (aktiivisten tai odottavien) töiden määrää.

 • Flow Predictability (Virtauksen ennustettavuus)

  Virtauksen ennustettavuus mittaa sitä, kuinka johdonmukaisesti tiimit, julkaisujunat (ART) ja portfoliot pystyvät täyttämään sitoumuksensa.

 • Flow Time (Virtausaika)

  Virtausaika on mittari, joka mittaa aikaa jonkin tietyn työn aloittamisesta sen valmistumiseen.

 • Flow Velocity (Virtausnopeus)

  Virtausnopeus mittaa valmistuneiden töiden määrää tietyn ajanjakson aikana.

 • Foundation (Perusta)

  Lean-Agile johtajuuteen ja jatkuvan oppimisen kulttuuriin ankkuroitu SAFen perusta sisältää SAFe-käytäntöjen toteuttamiseen ja liiketoiminnan ketteryyteen tarvittavat arvot, periaatteet ja ohjeet.

 • Koko SAFe (Koko SAFe)

  Koko SAFe on viitekehyksen kattavin versio, joka tukee yrityksiä, jotka rakentavat ja ylläpitävät laajoja ja monimutkaisia ratkaisuja.

G

 • Gemba

  Gemba, tunnetaan myös nimellä Genba, on japaninkielinen sana joka tarkoittaa "todellista paikkaa", jossa tehdään työtä ja luodaan arvoa.

H

 • Hackathon

  Hackaton on innovaatiotapahtuma, jossa tiimin jäsenet voivat työskennellä haluamansa työn kanssa ja kenen kanssa haluavat sillä edellytyksellä, että työ edistää yrityksen missioita ja he näyttävät työnsä tulokset toisille Hackatonin pääteeksi.

I

 • Innovation and Planning Iteration (Innovaatio- ja suunnitteluiteraatio)

  Innovaatio- ja suunnnitteluiteraatio (IP) on ainutlaatuinen innovoinnille ja suunnittelulle omistettu iteraatio, joka esiintyy jokaisessa PI:ssä. Se tarjoaa puskuria PI:n tavoitteiden saavuttamiselle ja varaa aikaa innovoinnille, jatkokoulutuksille, PI-suunnittelulle sekä tarkasta ja mukauta (I&A) -tapahtumille.

 • Inspect and Adapt (Tarkasta ja mukauta)

  Tutki ja sopeuta (I&A) on merkittävä jokaisen PI:n lopussa pidettävä tilaisuus, jossa esitellään ja arvioidaan tuotetun ratkaisun sen hetkinen tila. Tämän jälkeen tiimit miettivät ja tunnistavat jatkokehitystoimenpiteitä vakiosisältöisessä ongelmanratkaisutyöpajassa.

 • Integration Point (Integrointipiste)

  Integraatiopiste on oppimistapahtuma, joka yhdistää erilaiset ratkaisuelementit yhdeksi kokonaisuudeksi, jota voidaan objektiivisesti arvioida suorituskyvyn ja käyttökelpoisuuden suhteen.

 • Investment Horizons (Investointihorisontti)

  Investointihorisontit tarjoavat yrityksille rakenteen nykyisten ja tulevien liiketoimintamahdollisuuksien analysointiin, ymmärtämiseen ja investointien kohdentamiseen.

 • Iteration (Iteraatio)

  Iteraatiot ovat vakioituja, kiinteäkestoisia aikaikkunoita, joiden aikana ketterät tiimit ja ARTit tuottavat erikseen ja yhdessä lisäarvoa asiakkaille työskentelemällä PI-tavoitteiden saavuttamiseksi.

 • Iteration Goals (Iteraation tavoitteet)

  Iteraation tavoitteet ovat ylätason yhteenveto niistä liiketoiminnallisista ja teknisistä tavoitteista, joihin ketterä tiimi sitoutuu iteraation aikana.

 • Iteration Planning (Iteraation suunnittelu)

  Iteraation suunnittelu on SAFe Scrum -tapahtuma, jossa kaikki tiimin jäsenet määrittelevät yhdessä, kuinka suuren osan tiimin kehitysjonosta he voivat sitoutua toimittamaan tulevan iteraation aikana. Lopuksi tiimi tekee yhteenvedon niistä iteraation tavoitteista, joihin se sitoutuu.

 • Iteration Retrospective (Iteraation retrospektiivi)

  Iteraation retrospektiivi on säännöllinen tapahtuma, jossa ketterän tiimin jäsenet keskustelevat iteraation tuloksista, käytäntöjen toimivuudesta ja tunnistavat tapoja parantaa toimintaa.

 • Iteration Review (Iteraation katselmus)

  Iteraation katselmus on säännöllinen tapahtuma, jossa tiimi tarkastaa iteraation tuotoksen, arvioi edistymistä ja muokkaa tiimin kehitysjonoa.

L

 • Large Solution SAFe (Suuren ratkaisun SAFe)

  Suuren ratkaisun SAFe on yrityksille, jotka rakentavat suuria ja monimutkaisia ratkaisuja, jotka eivät vaadi portfoliopäätöksiä.

 • Lean

  Lean on kokoelma tietoa ja käytäntöjä, joilla parannetaan tehokkuutta ja vaikuttavuutta vähentämällä viiveitä sekä poistamalla toimintoja, jotka eivät tuota lisäarvoa.

 • Lean Budget Guardrails (Leanin budjetin turvarajat)

  Leanin budjetin turvarajat kuvaavat tietyn portfolion periaatteet ja käytännöt budjetointiin, investointiin ja niiden hallintaan.

 • Lean Budgets (Ketterä budjetointi)

  Lean budjetointi on taloushallinnon lähestymistapa, joka rahoittaa arvovirtoja projektien sijaan nopeuttaen arvon toimitusta ja vähentäen perinteiseen projektikustannuslaskentaan liittyvää hallintoa ja kustannuksia.

 • Lean Business Case, LBC (Lean liiketoimintaperuste)

  Lean liiketoimintaperuste (LBC) on jäsennelty lähestymistapa aihion (Epic) kuvaamiseen, mukaan lukien aihion pienin julkaisukelpoinen tuote (MVP) sekä aihion ennustettu liikearvo.

 • Lean Governance (Lean hallintomalli)

  Lean-hallintomalli on Lean-portfolionhallinnan ulottuvuus, joka tukee kulujen, auditoinnin, vaatimustenmukaisuuden, menojen, mittauksen ja raportoinnin valvontaa.

 • Lean Portfolio Management, LPM (Lean-portfolion hallinta)

  Lean Portfolio Management (LPM) -kyvykkyys yhdistää strategian ja toteutuksen soveltamalla Lean- ja systeemiajattelun lähestymistapoja strategian ja investointien rahoitukseen, ketterän portfolion operointiin ja hallintoon.

 • Lean Quality Management System, QMS (Lean laatujärjestelmä)

  Lean Quality Management System (Lean QMS) on eräänlainen laadunhallintajärjestelmä, jossa sovelletaan Lean-Agile-käytäntöjä, -periaatteita ja -menetelmiä tuotteiden laadun, turvallisuuden ja tehokkuuden varmistamiseksi.

 • Lean User Experience, Lean UX (Lean käyttökokemus)

  Lean-käyttäjäkokemus (Lean UX) on tiimipohjainen lähestymistapa parempien tuotteiden rakentamiseen, keskittymällä vähemmän teoreettisesti ihanteelliseen suunnitteluun ja enemmän iteratiiviseen oppimiseen, yleiseen käyttäjäkokemukseen ja asiakastuloksiin.

 • Lean-Agile Center of Excellence, LACE (Lean-ketterä osaamiskeskus)

  Lean-ketterä osaamiskeskus (LACE) on pieni ketterä tiimi, joka on omistautunut SAFen mukaisen Lean-ketterän työskentelytavan toteuttamiseen.

 • Lean-Agile Leadership, LAL (Lean-ketterä -johtajuus)

  Lean-Agile -johtajuus (LAL) -kyvykkyys kuvaa, miten johtajat ajavat ja ylläpitävät organisaatiomuutosta ja operatiivista huippuosaamista antamalla yksilöille ja tiimeille mahdollisuuden saavuttaa korkein potentiaalinsa.

 • Lean-Agile Mindset (Lean-ketterä-ajattelutapa)

  Lean-ketterä ajattelutapa on yhdistelmä SAFen käyttäjien ja kehittäjien uskomuksia, oletuksia, asenteita ja toimintaa, jotka pohjautuvat ketterän ohjelmistokehityksen julistukseen (Manifesto for Agile Software Development) ja lean-ajatteluun.

 • Little's Law (Littlen laki)

  Littlen laki on jonoteoria, jonka mukaan keskimääräinen odotusaika järjestelmästä saatavaan palveluun on yhtä suuri kuin jonon keskimääräisen pituuden ja keskimääräisen käsittelynopeuden suhde.

M

 • Measure And Grow (Mittaa ja kasva)

  Mittaa ja kasva on lähestymistapa, jota SAFe-yritykset käyttävät arvioidakseen edistymistä kohti liiketoiminan ketteryyttä ja määrittääkseen parannustoimenpiteitä.

 • Milestone (Tarkistuspiste)

  Tarkistuspiste on erityinen tavoite, tapahtuma tai ajankohta, jota käytetään arvioimaan edistymistä kohti suurempaa tavoitetta.

 • Minimum Marketable Feature, MMF (Pienin markkinoitava ominaisuus)

  Pienin markkinoitava ominaisuus (MMF) on minimitoiminnallisuus, joka tarvitaan validoimaan ominaisuuden hyötyolettama.

 • Minimum Viable Product, MVP (Pienin julkaisukelpoinen tuote)

  Pienin julkaisukelpoinen tuote (MVP) on varhainen ja minimaalinen versio uudesta ratkaisusta, joka riittää todistamaan tai kumoamaan aihion hypoteesin.

 • Model-Based Systems Engineering, MBSE (Mallipohjainen systeemisuunnittelu)

  Mallipohjainen systeemisuunnittelu (MBSE) on käytäntö, jossa kehitetään joukko toisiinsa liittyviä malleja, jotka auttavat määrittelemään, suunnittelemaan ja dokumentoimaan kehitteillä olevan järjestelmän.

 • Modified Fibonacci Sequence (Muokattu Fibonaccin sarja)

  Muokattu Fibonaccin sarja on suhteellisessa arvioinnissa käytettävä numerosarja (1, 2, 3, 5, 8, 13, 20, 40, 100), joka kuvaa arvioitavan työn luontaista epävarmuutta.

N

O

P

 • Pareto Analysis (Pareto-analyysi)

  Pareto-analyysi on tutki ja sopeuta - tapahtumassa käytetty tekniikka, jolla voidaan rajata toimenpiteiden määrää niihin, joista saadaan mahdollisimman merkittävä kokkonaisvaikutus.

 • Participatory Budgeting, PB (Osallistava budjetointi)

  Osallistava budjetointi (PB) on yhteistyöprosessi budjetin jakamiseksi portfolion arvovirroille.

 • Personas (Persoonat)

  Persoonat ovat edustavia luonnehdintoja ihmisistä, jotka käyttävät tai voisivat käyttää tuotetta.

 • Phase Gate (Vaihe)

  Vaiheet ovat hallinnollisia tarkistuspisteitä jotka perustuvat perinteisiin peräkkäisiin tarkistuspisteisiin ja joilla mitataan ratkaisun kehityksen edistymistä.

 • PI Objectives (PI-tavoitteet)

  PI-tavoitteet ovat yhteenveto liiketoiminnallisista ja teknisistä tavoitteista, jotka tiimit ja junat aikovat saavuttaa tulevan PI:n aikana ja jotka ovat joko sitovia tai sitomattomia.

 • PI Planning (PI-suunnittelu)

  PI-suunnittelu on rytmiin perustuva tapahtuma, joka yhdistää tiimit ja sidosryhmät yhteiseen tehtävään ja visioon.

 • Plan-Do-Check-Adjust, PDCA (Suunnittele-toteuta-tarkista-sopeuta)

  Suunnittele-toteuta-tarkista-sopeuta (PDCA) on tieteellinen menetelmä hypoteesin luomiseen, kokeiluun ja tulosten arviointiin, joiden avulla voidaan tehdä päätöksiä epävarmuuden keskellä ja mahdollistaa uuden oppimista.

 • Planning Interval, PI (Suunnitteluväli)

  Suunnitteluväli (PI) on rytmiin perustuva aikaikkuna, jonka aikana ketterät julkaisujunat tuottavat jatkuvaa arvoa asiakkaille PI-tavoitteiden mukaisesti.

 • Portfolio

  Portfolio on joukko arvovirtoja, jotka tuottavat asiakkaille jatkuvasti arvokkaita ratkaisuja yhteisen rahoitus- ja hallintamallin puitteissa.

 • Portfolio Backlog (Portfolion kehitysjono)

  Portfolio Backlog on Kanban, jota käytetään tallentamaan ja hallitsemaan liiketoiminta- ja mahdollistaja-aihioita, joiden tarkoituksena on luoda ja kehittää portfolion tuotteita, palveluita ja ratkaisuja.

 • Portfolio Canvas (Portfoliokanvas)

  Portfoliokanvaasi määrittelee kehitysarvovirrat SAFe-portfoliossa, niiden ratkaisut, niiden tulovirrat, asiakkaat, joita ne palvelevat, sekä muut keskeiset liiketoiminnan elementit.

 • Portfolio Flow (Portfoliovirtaus)

  Portfoliovirtaus kuvaa tilaa, jossa Lean Portfolio Management tarjoaa jatkuvan virran uusia laaja-alaisia tehtäviä (Epic) ratkaisujunille (Solution Trains) ja julkaisujunille (ARTs) portfolion vision ja strategisten teemojen saavuttamiseksi.

 • Portfolio Kanban (Portfolion kanban)

  Portfolion kanban on menetelmä, jota käytetään hallitsemaan ja visualisoimaan liiketoiminnan aihioiden virtausta ideoinnista analyysiin, toteutukseen ja valmistumiseen.

 • Portfolio SAFe (Portfolio SAFe)

  Portfolio SAFe tarjoaa strategia- ja sijoitusrahoitusta, ketterää salkkutoimintaa ja Lean-hallintoa yhdelle tai useammalle arvovirralle.

 • Portfolio Vision (Portfolion visio)

  Portfolion visio kuvaa portfolion arvovirtojen ja ratkaisujen tulevaa tilaa.

 • Pre-Plan (Ennakkosuunnittelu)

  Esisuunnittelu kuvaa toimintoja, jotka yhteensovittavat ratkaisujunan sisällä toimivat julkaisujunat PI-suunnittelua varten.

 • Problem-Solving Workshop (Ongelmanratkaisutyöpaja)

  Ongelmanratkaisutyöpaja on tutki ja sopeuta (I&A) -tapahtuma, joka tarjoaa järjestelmällisen lähestymistavan juurisyiden tunnistamiseen ja toimenpiteisiin järjestelmällisten ongelmien käsittelemiseksi.

 • Product Management (Tuotehallinta)

  Tuotehallinnan tehtävänä on määritellä ja tukea sellaisten haluttujen, toteuttamiskelpoisten, elinkelpoisten ja kestävien tuotteiden rakentamista, jotka täyttävät asiakkaiden tarpeet tuotteen ja markkinoiden elinkaaren aikana.

 • Product Owner, PO (Tuoteomistaja)

  Tuotteen omistaja (PO) on ketterän tiimin jäsen, joka on pääasiallisesti vastuussa tiimin tuottaman arvon maksimoimisesta varmistamalla, että tiimin kehitysjono on linjassa asiakkaan ja sidosryhmien tarpeiden kanssa.

 • Product Owner (PO) Sync (Tuoteomistajien (PO) synkka)

  Tuoteomistajien synkka on julkaisujunan tapahtuma, jossa lisätään näkyvyyttä ART:n edistymisestä kohti PI:n tavoitteita ja tehdään tarvittavat muutokset.

R

 • Refactoring (Refaktorointi)

  Refaktorointi on työtä, jossa koodin tai komponentin sisäistä rakennetta parannetaan muuttamatta sen ulkoista toimintaa.

 • Relative Estimation (Suhteellinen estimointi)

  Suhteellinen arviointi on tekniikka, jota käytetään järjestelmässä olevien töiden koon ja arvon nopeaan vertailuun.

 • Release (Julkaisu)

  Julkaisu tuo tuotantoon viedyt toiminnot loppukäyttäjien saataville.

 • Release on Demand (Kysynnän mukainen julkaisu)

  Kysynnän mukainen julkaisu (Release on Demand) on jatkuvan julkaisuputken osa-alue, joka julkaisee uusia toiminnallisuuksia välittömästi tai inkrementaalisesti liiketoiminnan ja asiakkaiden tarpeiden mukaan.

 • Release Train Engineer, RTE (Julkaisujunan päällikkö)

  Julkaisujunan päällikkö (RTE) on palveleva johtaja ja julkaisujunan valmentaja, joka fasilitoi julkisujunan tapahtumia ja -prosesseja sekä tukee tiimejä arvon tuottamisessa.

 • Relentless Improvement (Sisukas parantaminen)

  Sisukas parantaminen (Relentless Improvement) on SAFen ydinarvo, joka kannustaa oppimiseen ja kasvuun jatkuvan pohdinnan ja parantamisen kautta.

 • Roadmap (Tiekartta)

  Tiekartta on tapahtumien ja tarkistuspisteiden aikataulu, joka ennustaa ja viestii suunnitellut ratkaisutoimitukset tietyllä ajanjaksolla.

S

 • SAFe

  SAFe on maailman johtava liiketoiminnan ketteryyden viitekehys. SAFe yhdistää Leanin, ketteryyden ja DevOpsin voimat kattavaksi toimintajärjestelmäksi, joka auttaa yrityksiä digitaalisella aikakaudella menestymään toimittamalla innovatiivisia tuotteita ja palveluita nopeammin, ennustettavammin ja korkeammalla laadulla.

 • SAFe Big Picture, BP (SAFe:n iso kuva)

  SAFe:n iso kuva (BP) on visuaalinen esitys viitekehyksen tärkeimmistä rooleista, toiminnoista ja tuotoksista.

 • SAFe for Government (Julkishallinnon SAFe)

  Julkishallinnon SAFe on kokoelma hyviä käytäntöjä, jotka auttavat julkisen sektorin organisaatioita parempiin ratkaisukehitystuloksiin ottamalla käyttöön SAFe Lean-Agile -arvoja, -ajattelutapaa, -periaatteita ja -käytäntöjä.

 • SAFe Implementation Roadmap (SAFen käyttöönoton tiekartta)

  SAFen käyttöönoton tiekartta koostuu yleiskuvasta ja 14 artikkelin sarjasta, mikä kuvaa strategian ja järjestetyn joukon toimenpiteitä onnistuneeseen SAFen käyttöönottoon.

 • SAFe Lean Startup Cycle (SAFe Lean start-up -sykli)

  SAFe Lean start-up -sykli on tehokas iteratiivinen rakenna-mittaa-opi -sykli strategisten investointien arvon optimointiin.

 • SAFe Lean-Agile Principles (SAFe:n leanit ja ketterät periaatteet)

  SAFe perustuu kymmeneen pysyvään kaiken takana olevaan leaniin ja ketterään periaatteeseen. Nämä pääperiaatteet ja taloudelliset käsitteet inspiroivat ja ohjaavat SAFen rooleja ja käytäntöjä.

 • SAFe Overview (SAFe yleiskatsaus)

  SAFe yleiskatsaus on visualisointi liiketoiminnan ketteryyden seitsemästä ydinosaamisesta ja niiden ulottuvuuksista.

 • SAFe Practice Consultants, SPCs (SAFe-käytäntöjen konsultit)

  Sertifioidut SAFe konsultit (SPC) ovat muutosagentteja, joilla on tekninen ymmärrys SAFesta ja jotka ovat motivoituneet parantamaan yrityksen ohjelmisto- ja järjestelmäkehitysprosesseja.

 • SAFe Scrum

  SAFe Scrum on ketterä menetelmä, jota julkaisujunan tiimit käyttävät toimittaakseen asiakasarvoa lyhyessä ajassa. SAFe Scrum -tiimit käyttävät iteraatioita, Kanban-järjestelmiä ja Scrum-tapahtumia työn suunnittelussa, toteutuksessa, esittelyssä ja retrospektiivissä.

 • SAFe Team Kanban (SAFen Tiimi Kanban)

  SAFen Tiimi Kanban on ketterä menetelmä, jota julkaisujunan tiimit käyttävät jatkuvan arvon toimittamiseen. SAFen Kanban -tiimit soveltavat virtauspohjaista prosessia päivittäisessä työssään ja toimivat julkaisujunan iteraatiotahdin puitteissa.

 • Scrum Master/Team Coach, SM/TC (Scrum Master/Tiimivalmentaja)

  SAFe Scrum Master/Tiimivalmentaja (SM/TC) on ketterän tiimin palveleva johtaja ja valmentaja, joka fasilitoi tiimin tapahtumia ja -prosesseja sekä tukee tiimejä ja julkaisujunia arvon tuottamisessa.

 • Set-Based Design (Joukkopohjainen suunnittelu)

  Joukkopohjainen suunnittelu (SBD) on käytäntö, joka pitää vaatimukset ja suunnitteluvaihtoehdot joustavina niin kauan kuin mahdollista kehitysprosessin aikana.

 • Shared Services (Yhteiset palvelut)

  Yhteiset palvelut ovat erityisosaamisen rooleja, ihmisiä ja palveluita, joita tarvitaan julkaisujunan (Agile Release Train, ART) tai ratkaisujunan (Solution Train) onnistumiseksi, mutta joita ei voida kiinnittää tiimeihin päätoimisesti.

 • Solution (Ratkaisu)

  Ratkaisu on tuote, järjestelmä tai palvelu, joka tarjoaa lisäarvoa sisäisille tai ulkoisille asiakkaille.

 • Solution Architect (Ratkaisuarkkitehti)

  Ratkaisuarkkitehti vastaa ratkaisujunan yhteisestä teknisen ja arkkitehtonisen vision määrittelystä ja viestimisestä varmistaakseen, että kehitteillä oleva ratkaisu sopii aiottuun tarkoitukseen.

 • Solution Context (Ratkaisun ympäristö)

  Ratkaisun ympäristö määrittelee ratkaisun toimintaympäristön kriittiset ominaisuudet.

 • Solution Demo (Ratkaisun demo)

  Ratkaisun demo tarjoaa sidosryhmille näkymän useiden ketterien julkaisujunien sekä toimittajien integroidusta tuotoksesta, jotta saadaan objektiivista näyttöä ratkaisun toimivuudesta ja palautetta sidosryhmiltä.

 • Solution Intent (Ratkaisun tarkoitus)

  Ratkaisun tarkoitus on säilytyspaikka, jonne tallennetaan, jossa hallitaan ja jolla viestitään ratkaisun nykyistä sekä aiottua käyttäytymistä.

 • Solution Management (Ratkaisunhallinta)

  Ratkaisunhallinta on vastuussa asiakkaiden haluamien, toteuttamiskelpoisten, elinkelpoisten ja kestävien suurten liiketoimintaratkaisujen toteutuksen määrittelystä ja tukemisesta kattaen ratkaisujen koko elinkaaren.

 • Solution Train (Ratkaisujuna)

  Ratkaisujuna on organisaatiorakenne, joka koordinoi useampaa julkaisujunaa ja sekä toimittajia suurten ja monimutkaisten ratkaisujen kehityksessä.

 • Solution Backlog (Ratkaisun kehitysjono)

  Ratkaisujunan kehitysjono on Kanban-järjestelmä, jota käytetään kyvykkyyksien ja mahdollistajien tallentamiseen ja hallinnointiin. Sen tarkoituksena on parantaa ratkaisua ja kehittää sen arkkitehtuurin kiitorataa.

 • Solution Train Engineer, STE (Ratkaisujunan päällikkö)

  Ratkaisujunan päällikkö on palveleva johtaja ja valmentaja, joka fasilitoi ratkaisujunan tapahtumia ja prosesseja, koordinoi julkaisujunien ja toimittajien työtä sekä tukee julkaisujunia arvon tuottamisessa.

 • Solution Train Flow (Ratkaisujunavirtaus)

  Ratkaisujunavirtaus kuvaa tilaa, jossa ratkaisujuna tuottaa asiakkaalle jatkuvasti arvokkaita ominaisuuksia.

 • Solution Vision (Ratkaisun visio)

  Ratkaisun visio edustaa kehitettävän ratkaisun tulevaisuuden tilaa. Se kuvastaa asiakkaiden ja sidosryhmien tarpeita sekä alustavia ominaisuuksia ja kyvykkyyksiä, jotka vastaavat näihin tarpeisiin.

 • Spanning Palette (Räätälöintipaletti)

  Räätälöintipaletti sisältää erilaisia rooleja ja elementtejä, joita voidaan käyttää tiimien, julkaisujunien, suurien ratkaisujen tai portfolioiden kontekstissa.

 • Spike (Kokeilu)

  Kokeilu on eräänlainen mahdollistava tarina jolla hankitaan tietoa, jota tarvitaan teknisen lähestymistavan riskien vähentämiseen, vaatimuksen parempaan ymmärtämiseen tai arvion luotettavuuden lisäämiseen.

 • Sprint (Sprintti)

  Sprintti on Scrum-menetelmän termi, joka vastaa sitä, mitä SAFe määrittelee iteraatioksi.

 • Stories (Tarinat)

  Tarinat ovat käyttäjän näkökulmasta kirjoitettuja lyhyitä kuvauksia pienestä osasta haluttua toiminnallisuutta.

 • Story Map (Tarinakartta)

  Tarinankartta on suunnitteluajattelun tekniikka, joka järjestää tarinat jonoon niiden tehtävien mukaan, joita käyttäjä tarvitsee tavoitteensa saavuttamiseksi.

 • Story Point (Tarinapiste)

  Tarinapiste on yksittäinen, suhteellinen luku, jota käytetään arvioimaan käyttäjätarinoiden määrän, monimutkaisuuden, tiedon ja epävarmuuden yhdistelmää.

 • Strategic Themes (Strategiset teemat)

  Strategiset teemat ovat portfoliotason liiketoimintatavoitteita, jotka tarjoavat kilpailu- ja strategista etua. Ne tarjoavat liiketoimintaympäristön portfoliostrategialle ja päätöksenteolle, ja ne edustavat yrityksen strategista tarkoitusta.

 • Sunk Costs (Uponneet kustannukset)

  Uponneet kustannukset ovat rahaa, joka on jo käytetty ja jota ei voida saada takaisin.

 • Supplier (Toimittaja)

  Toimittaja on sisäinen tai ulkoinen organisaatio, joka kehittää ja toimittaa komponentteja, alijärjestelmiä tai palveluita tomitusjunille ja kehitysarvovirroille.

 • SWOT Analysis (SWOT-analyysi)

  SWOT-analyysi on strategisen suunnittelun tekniikka, jota käytetään SAFe-portfolion vahvuuksien, heikkouksien, mahdollisuuksien ja uhkien tunnistamiseen.

 • System Architect (Järjestelmäarkkitehti)

  Järjestelmäarkkitehti vastaa yhteisen teknisen ja arkkitehtonisen vision määrittelystä ja viestimisestä julkaisujunan kehittämille ratkaisuille.

 • System Demo (Järjestelmädemo)

  Järjestelmädemo on julkaisujunan (ART) tapahtuma, jossa sidosryhmille esitellään integroituna kaikkien tiimien viimeisimmistä iteraatioista tulleet ominaisuudet. Jokainen demo tarjoaa mahdollisuuden edistymisen objektiiviseen mittaamiseen sekä palautteen antamiseen.

 • System Team (Systeemitiimi)

  Systeemitiimi on erikoistunut ketterä tiimi, joka auttaa ketterän kehitysympäristön luonnissa ja tukemisessa, sisältäen jatkuvan toimitusputken kehityksen ja ylläpidon. He voivat myös tukea integrointia, päästä päähän -ratkaisujen testausta, DevOps-ajattelutapaa ja -käytäntöjä sekä käyttöönottoa ja julkaisua pyynnöstä.

 • Systems Thinking (Systeemiajattelu)

  Systeemiajattelu on kokonaisvaltainen lähestymistapa, jossa järjestelmän ja sen ympäristön kaikki näkökohdat otetaan huomioon järjestelmän suunnittelussa, kehittämisessä, käyttöönotossa ja ylläpidossa.

T

 • Team and Technical Agility, TTA (Tiimi- ja tekninen ketteryys)

  Tiimi- ja tekninen ketteryys (TTA) -kompetenssi kuvaa kriittisiä taitoja, periaatteita ja käytäntöjä, joita tehokkaat ketterät tiimit käyttävät ketterässä julkaisujunassa luodakseen laadukkaita ratkaisuja asiakkailleen.

 • Team Backlog (Tiimin kehitysjono)

  Tiimin kehitysjonoa käytetään ratkaisun kehittämiseen tarkoitettujen käyttäjätarinoiden ja mahdollistajien tallentamiseen ja hallintaan. Kanban-järjestelmällä visualisoidaan missä vaiheessa mikän työtehtävä on menossa.

 • Team Flow (Tiimivirta)

  Tiimivirta kuvaa tilaa, jossa ketterät tiimit tuottavat jatkuvaa arvoa asiakkaalle.

 • Team Sync (Tiimin synkka)

  Tiimin synkka on lyhyt kokous (tavallisesti 15 minuuttia tai vähemmän), joka pidetään yleensä päivittäin. Kokouksessa tarkastellaan etenemistä kohti tiimin tavoitteita, keskustellaan ja tehdään pieniä muutoksia tulevaan suunniteltuun työhön.

 • Team Topologies (Tiimitopologiat)

  Tiimitopologioissa kuvataan neljä organisaatiomallia, joita voidaan käyttää ketterien tiimien ja ART:ien järjestämisessä.

 • Test-Driven Development, TDD (Testiohjattu kehitys)

  Testiohjattu kehitys (TDD) on ajattelutapa ja käytäntö, jossa luodaan ja suoritetaan testit ennen komponentin tai järjestelmän koodin toteuttamista.

 • TOWs Analysis (TOWS-analyysi)

  TOWS-analyysi on ajattelun työkalu, jota käytetään yhdessä SWOT-analyysin kanssa tunnistamaan strategisia vaihtoehtoja SAFe-portfolion kehittämiseksi.

U

 • U-curve Optimization (U-käyrän optimointi)

  U-käyrän optimointi määrittää optimaalisen eräkoon löytämällä pisteen, jossa transaktiokustannusten ja hallussapitokustannusten summa on alhaisin.

V

 • Value Management Office, VMO (Arvonhallintatoimisto)

  Arvonhallintatoimisto (VMO) on organisaation toiminto, joka vastaa ketterän portfolionhallinnan prosessien fasilitoinnista. VMO parantaa osana Lean-ketterää transformaatiota myös operatiivisen toiminnan laatua ja leania hallintotapaa.

 • Value Stream (Arvovirta)

  Arvovirta on sarja aktiviteetteja, jotka sisältävät kaikki ihmiset, järjestelmät, tiedot ja materiaalit, joita tarvitaan arvon tuottamiseen asiakkaalle.

 • Value Stream Coordination (Arvovirtakoordinointi)

  Arvovirtakoordinaatio kuvaa, miten hallitaan riippuvuuksia arvovirtojen välillä ja hyödynnetään niiden yhtymäkohtien tarjoamia mahdollisuuksia.

 • Value Stream Identification (Arvovirran tunnistaminen)

  Arvovirran tunnistaminen on toiminto, jota käytetään kehitysarvovirtojen ja niiden tukemien operatiivisten arvovirtojen tunnistamiseen.

 • Value Stream KPIs (Arvovirran suorituskykymittarit KPI:t)

  Arvovirran suorituskykymittarit (KPI:t) ovat määrällisiä mittareita, joita käytetään arvioimaan, onko arvovirta saavuttamassa sille asetetut liiketoimintatavoitteet.

 • Value Stream Management, VSM (Arvovirtahallinta)

  Arvovirtahallinta (VSM) on johtamisen ja teknisen osaamisen ala, joka mahdollistaa liiketoiminta-arvon maksimaalisen virtauksen läpi ratkaisun koko elinkaaren.

 • Value Stream Mapping (Arvovirtakartoitus)

  Arvovirtakartoitus on toiminto, jota käytetään tunnistamaan työnkulun yksittäiset vaiheet ja vaiheiden väliset viiveet.

 • Value Streamlet (Arvovirtapuro)

  Arvovirtapuro on pienempi, pitkälti itsenäinen arvovirta kehityksen arvovirrassa, joka toimittaa arvoa asiakkaan tarpeiden ja tahdin mukaan.

 • Verification and Validation, V&V (Varmennus ja validointi)

  Varmennus ja validointi (V&V) ovat prosesseja, joilla varmistetaan, että tuote, palvelu tai järjestelmä on suunniteltu ratkaisun tarkoituksen mukaisesti ja että se soveltuu aiottuun tarkoitukseensa.

W

 • Weighted Shortest Job First, WSJF (Painotettu nopein työ ensin)

  Painotettu nopein työ ensin (WSJF) on priorisointimalli, jota käytetään töiden järjestämiseen mahdollisimman suuren taloudellisen hyödyn saavuttamiseksi. SAFessa WSJF arvio saadaan jakamalla suhteellinen viiveen kustannus suhteellisella työn koolla.

 • Work in Process (Keskeneräinen työ)

  Work in Process (Keskeneräinen työ) edustaa järjestelmässä olevien aktiivisten työkohteiden kokonaismäärää.

5

 • 5 Whys (5 miksi -kysymystä)

  5 miksi -kysymystä on Tutki ja Sopeuta-tapahtumassa käytetty todennettu ongelmanratkaisumenetelmä, jota käytetään tutkimaan havaitun ongelman syy-seuraussuhteita.